C-Cinema

Privacy statement

C-Cinema Privacy statement Per 01-03-2023


1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Dit is het privacy statement van C-Cinema B.V. (hierna: “C-Cinema, City, Cinema Kiek in de Pot, CineService” of “wij”, “ons”, “onze”, etc.). Je kunt het statement hieronder lezen.

C-Cinema is een bioscoopketen gevestigt in Roosendaal, Bergen op Zoom of Etten-Leur. Wij vertonen films en organiseren evenementen in onze bioscopen. Via onze website www.c-cinema.nl kun je onder meer tickets kopen voor een bioscoopbezoek of evenement.

Wij hechten grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens en de rechten die jij, als betrokkene, hebt. Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). C-Cinema is verantwoordelijke voor de hieronder genoemde verwerkingen.


2. Hoe kun je contact met ons opnemen?

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door C-Cinema, kun je contact opnemen met:

C-Cinema
t.a.v. klantenservice
Nieuwstraat 2, 4701HS Roosendaal


3. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken met name persoonsgegevens van personen waar we contact mee willen krijgen, contact mee hebben of contact mee hebben gehad. Wij verwerken bijvoorbeeld jouw gegevens wanneer je:

 • een bioscoopkaartje koopt;
 • onze bioscoop bezoekt;
 • gebruik maakt van een voucher, giftcard, bioscoopcadeau en/of een vrijkaart;
 • onze Website gebruikt;
 • deelneemt aan een actie, spel of prijsvraag;
 • bij ons een evenement organiseert of bijwoont;
 • contact opneemt met onze klantenservice.

4. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Hieronder staat een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die we verwerken:

Identificerende gegevens en contactgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Gegevens over jouw aankopen en bezoek aan onze bioscopen

 • Details van je aankoop (welke film, welke bioscoop, datum en tijdstip van de film, hoeveel kaartjes, enz.)
 • Locatie en tijdstip van jouw bestelling (online of in een filiaal)
 • Gebruik van een voucher, giftcard, bioscoopcadeau en/of een vrijkaart
 • Controle van jouw ticket bij de voorstelling
 • Camerabeelden

Betaalgegevens

 • Betaalwijze, zoals iDeal of creditcard
 • Te betalen bedrag
 • Bankrekeningnummer of Creditcardgegevens

Correspondentie, gespreksopnamen en chatopnamen

 • Telefoongesprekken
 • (E-mail-)correspondentie
 • Berichten die je aan ons verstuurt via sociale media

Sociale media gegevens

 • Beperkte gegevens van jouw profiel wanneer je een bericht op onze pagina achterlaat

Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze Website en sociale media

 • Activiteiten op onze Website en sociale media
 • IP-adressen
 • Door middel van cookies verzamelde informatie
 • Gegevens die je actief verstrekt of invult in formulieren
 • Gegevens over het apparaat waarmee je onze Website of online gebruikersomgeving gebruikt, zoals het type browser en het besturingssysteem dat je gebruikt

Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze wifi-verbinding

 • MAC-adres
 • Locatie en tijd van verbinding

5. Hoe komen we aan je persoonsgegevens?

De meeste gegevens ontvangen we omdat je die aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als je een online bioscoopkaartje koopt, meedoet aan onze acties, omdat je gegevens invult op onze Website of omdat je met ons communiceert.

Ook plaatsen we cookies waarmee we informatie kunnen verzamelen over je websitebezoek.

Als je C-Cinema volgt op sociale media of communiceert met of over ons, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je openbare profielgegevens. Als je informatie over C-Cinema deelt via sociale media kunnen je gegevens zichtbaar worden via die sociale media. C-Cinema volgt zelf ook sociale media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over jou.


6. Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt en op basis van welke grondslag?

Om een kaartje of ander product aan je te verkopen.

Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

 • Afhandelen van jouw aankoop
 • Toesturen van jouw bioscoopkaartjes of andere producten
 • Controleren van de geldigheid van vouchers, giftcards, bioscoopcadeau en/of vrijkaart
 • Afhandelen van de betaling

Om jouw bioscoopverzoek te faciliteren.

Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

 • Verlenen van toegang tot de voorstelling en het controleren van je kaartje
 • Controleren van jouw leeftijd wanneer een leeftijdsgrens van toepassing is of wanneer je alcohol koopt

Om je deelname aan onze acties mogelijk te maken.

Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

 • Registeren van jouw deelname aan een prijsvraag, spel of actie en jou te laten deelnemen
 • Informeren over de uitslag
 • Uitreiken van prijzen

Voor relatiebeheer, promotieen marketingdoeleinden.

Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang (direct marketing) en toestemming

 • Je op de hoogte houden van nieuws, evenementen en acties van C-Cinema
 • Sturen van communicatie over gelijksoortige producten of diensten
 • Gebruikmaken van diensten van adverteerders om advertenties te plaatsen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep
 • Maken van fotoen video-opnamen om promotie te maken voor een evenement of film

Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten.

Grondslag: gerechtvaardigd bedrijfsbelang

 • Analyseren hoe onze producten worden gebruikt om deze te optimaliseren
 • Uitvoeren van interne audits en onderzoeken

Ter bestrijding van fraude en om de veiligheid van onze bezoekers en ons personeel te waarborgen, onze gebouwen en eigendommen te beveiligen, om incidenten vast te leggen en onze bezoekersvoorwaarden te handhaven.

Grondslag: het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rust en ons gerechtvaardigd (bedrijfs)belang om personen en eigendommen te beschermen

 • Beveiligen van onze bioscopen, onder meer door gebruik van camerabeveiliging
 • Beschermen van (intellectuele eigendoms)rechten
 • Controleren of sprake is van onrechtmatig gebruik van kortingen
 • Opleggen van een bioscoopverbod en hier uitvoering aan geven
 • Overdragen van jouw gegevens aan politie of justitie wanneer dit gevorderd wordt of andere derden indien dit noodzakelijk is

Om de veiligheid en stabiliteit van IT-systemen te waarborgen.

Grondslag: gerechtvaardigd belang van C-Cinema en/of derden om onze bioscopen te beveiligen en incidenten te voorkomen/beperken en wettelijke verplichting

 • Monitoren van onze IT-systemen
 • Doen van interne audits en onderzoeken
 • Overdragen van jouw gegevens aan politie of justitie wanneer dit gevorderd wordt of andere derden indien dit noodzakelijk is

7. Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Binnen het C-Cinema concern

Voor zover er persoonsgegevens onderling worden uitgewisseld binnen het concern van C-Cinema, gebeurt dit op grond van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van C-Cinema om een efficiënte en verantwoordelijke bedrijfsvoering te kunnen voeren.

Toegang van derde partijen tot jouw persoonsgegevens

C-Cinema kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen treden op als verwerker voor C-Cinema en CCinema draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die als verwerker voor C-Cinema optreden hebben een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van C-Cinema.

Je gegevens worden ook doorgegeven aan andere partijen buiten C-Cinema als we daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals toezichthoudende autoriteiten, omdat we een overeenkomst met je moeten uitvoeren, als je toestemming hebt gegeven of als dat nodig is om de afspraken met je na te komen.

Daarnaast verstrekken we je gegevens ook aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening.


8. Geven wij persoonsgegevens door naar andere landen?

C-Cinema kan gebruikmaken van diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door ons of door ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de EER indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden.


9. Hoe lang bewaren we je gegevens?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan dat we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor ze worden verzameld of verwerkt. C-Cinema heeft een aantal hoofdregels geformuleerd:

 • We hanteren een termijn van maximaal achttien (18) maanden voor de doeleinden zoals het verlenen van diensten en factureren, om bestellingen af te handelen en om je te informeren over het verloop ervan (geen marketing). Kortweg, voor de uitvoering van de overeenkomst met jou als klant
 • C-cinema hanteert een termijn van maximaal twaalf (12) maanden om analyses uit te voeren voor rapportagedoeleinden, om diensten van C-Cinema te verbeteren en de Website aan te passen en te verbeteren
 • C-Cinema hanteert een termijn van maximaal zes (6) maanden voor het doeleinde van beveiliging van onze Website en computeren netwerksystemen

Op bovengenoemde hoofdregels gelden uitzonderingen, bijvoorbeeld omdat bepaalde categorieën gegevens vanwege hun gevoeligheid korter bewaard moeten worden:

 • Wanneer je verbinding maakt met onze wifi, bewaren wij informatie over jouw apparaat/connectie die nodig is om de Wifi-verbinding tot stand te brengen voor maximaal 24 uur nadat de verbinding is beëindigd
 • C-Cinema bewaart camerabeelden maximaal 28 dagen, tenzij een langere termijn noodzakelijk is voor de afhandeling van een incident. In dat geval worden de beelden na afhandeling van dat incident verwijderd

Als wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals hierboven omschreven dan kunnen wij de gegevens nog wel bewaren voor archivering, in geval van (mogelijke) juridische procedures of voor onderzoek.


10. Wat gebeurt er in het geval van overdracht van de onderneming?

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van C-Cinema worden overgedragen aan een derde partij of kan C-Cinema fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen jouw persoonsgegevens aan deze derde worden overgedragen. C-Cinema zal je in een dergelijk geval vooraf informeren.


11. Wat zijn je rechten?

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens (zie hieronder). Als je hier meer informatie over wil of een van deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar de locatie waar het over gaat. Deze gegevens kunt u hier terug vinden.

 • Recht om jouw toestemming in te trekken, indien wij jouw toestemming hebben gevraagd voor een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie indien persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn
 • Recht op gegevenswissing indien persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer je bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is
 • Recht op beperking van de verwerking indien je de juistheid van de persoonsgegevens die CCinema verwerkt betwist, of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door C-Cinema
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht van bezwaar tegen verwerking of direct marketing. Je hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens in het kader van ons gerechtvaardigd belang. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of jouw gegevens niet meer gebruikt mogen worden. Je kunt ook specifiek bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing
 • Recht op bezwaar en menselijke tussenkomst bij automatische besluiten
 • Recht om een klacht in te dienen. Dit kan bij C-Cinema via info@c-cinema.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevens

C-Cinema zal uiterlijk binnen vier (4) weken reageren op je verzoek om bovenstaande rechten uit te oefenen, tenzij er een reden is om deze periode te verlengen zullen wij je daarover informeren.


12. Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Alleen personen die gelet op hun functie toegang nodig hebben kunnen bij je gegevens. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.


13. Wijzigingen

We kunnen ons privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn of in verband met wijzigingen in regelgeving of technologische ontwikkelingen. Bij substantiële wijzigingen aan dit privacy statement, stellen wij jou daarvan op de hoogte. Zo nodig vragen wij jouw toestemming voor een gewijzigde of nieuwe verwerking. Bij wijzigingen van ondergeschikte aard zullen we het privacy statement aanpassen zonder nadere aankondiging.

Team c-cinema
 • Altijd de beste films
 • Kinderfeestjes op maat
 • Veilig online je tickets bestellen